final-sw

FINAL – Programy pre účtovníctvo
Podvojné účtovníctvoMzdová agendaSkladová evidencia-Odbyt
Program je koncipovaný ako súbor kníh – účtovného denníka, hlavnej knihy, kníh analytickej evidencie (pokladne, záväzky, pohľadávky, bankové knihy, interné doklady), knihy DPH a majetkových kníh. Poskytuje možnosť evidencie viacerých kníh jedného druhu. Má jednoduché ovládanie, je plne ovládateľný myšou aj klávesnicou, všetky spracované výstupy sú umiestnené do prehľadných tabuliek s možnosťou tlače.
Charakteristické črty:

  • prehľadné, vecné triedenie účtovných položiek do skupín (účtovná položka pozostávajúca z ľubovoľného počtu účtovných zápisov s kontrolou podvojnosti), voľná tvorba predkontácií účtovných položiek
  • možnosť účtovania súčasne v cudzej mene
  • jeden výpočet hlavnej knihy poskytuje prehľadný a rýchly prístup k údajom jednotlivých mesačných období
  • evidencia majetku, účtovné a daňové odpisy, predlohy plánov účtovných odpisov
  • generuje tlačivá priznaní k DPH, kontrolné výkazy DPH a všetky závierkové tlačivá
  • automatická tvorba prevodných príkazov pre úhrady záväzkov, dobropisov a daňových platieb, export položiek prevodného príkazu do súboru pre Home Banking
  • funkcia Saldo účtu umožní vyčísliť obraty zvoleného účtu
  • paralelný prístup k údajom viacerých účtovných období umožňuje bezproblémové účtovanie na prelome účtovných období
  • podporuje sledovanie účtovných prípadov a vykazovanie v členení podľa stredísk, zákazok a činností.
  • tlač obálok, adresných štítkov, poštových poukážok
Programový systém FINAL-Mzdy je súčasťou informačného systému FINAL ako jedna z jeho samostatných častí. Je určený k vedeniu mzdovej agendy. Umožňuje hromadné alebo jednotlivé spracovanie mesačnej mzdy na základe preddefinovaných údajov a parametrov. Eviduje neprítomnosť zamestnancov, príplatky ku mzde, zrážky zo mzdy, zálohy … Generuje mzdové listy zamestnancov, potvrdenia o príjme, ročné zúčtovanie dane, výkazy sociálneho poistenia, výkazy zdravotného poistenia, vystavuje prevodné príkazy, umožňuje export prevodného príkazu do elektronického bankovníctva…
Program je určený tak pre obchodné ako aj pre výrobné organizácie. Precízne sleduje všetky skladové pohyby a poskytuje sumárne údaje pre zaúčtovanie skladových pohybov. Pracuje s priemernou skladovou cenou. Umožňuje evidenciu sériových čísel, vykonáva rezervácie tovarov. Komunikuje s modulom podvojného účtovníctva a s modulom maloobchodnej predajne. Spolupracuje s registračnými pokladňami fimy ELCOM. K dispozícii sú rôzne prehľadové funkcie, napr. sumarizácia predaja s rôznymi možnosťami filtrovania skladových položiek a skladových pohybov, s vyčíslením ziskovosti a obrátkovosti.
Ako nadstavbu k programu ponúkame moduly pre výrobu a evidenciu spotrebnej dane. Výrobný modul je určený pre prevádzky podobné pekárenskej výrobe (napr. mäsovýroba …). Obsahuje receptúry s variantnými vstupnými aj výstupnými položkami, výrobné úlohy, výrobné príjemky, výrobné vydajky a sumarizačný modul.