PÚ – info 2015

FINAL-Podvojné účtovníctvo – zmeny 2015
Verzia 3.15.03 - apríl 2015
– Opravený kontrolný výkaz DPH. Voliteľné položky sa exportujú do XML iba ak sú vyplnené. V časti A2 a C1 sa rozdiel množstva a merná jednotka vykazujú iba, ak je vyplnený údaj „Kód tovaru“, alebo „Druh tovaru“.
– Upravená funkcia pre tlačenie prevodných príkazov. Ak je počet položiek vyšší, ako je možné vložiť do zvoleného typu tlačového výstupu, program rozdelí položky do viacerých tlačových výstupov.
Verzia 3.15.02 - február 2015 (2)
– Po doplnení triedenia položiek v knihe bankových výpisov v predchádzajúcej verzii sa začal objavovať problém indikovaný hlásením „tabuľku QBan nie je možné editovať“. Tento problém bol odstránený.
Verzia 3.15.01 - február 2015 (1)
– Upravený formát účtovnej uzávierky pre uzávierky od 31.12.2014 (formát 2015)
– Doplnená uzávierka pre mikro účtovné jednotky

– V predlohách pre účtovnú závierku bola doplnená možnosť nakopírovať obsah predlohy z pripraveného vzoru, v ktorom sú pripravené účty na základe výkazov UZPOD(malé a veľké účt.jednotky) a UZMUJ (mikro účt.jednotky). Pri otvorení predlohy pre uzávierku k 31.12.2014 program automaticky vykoná konverziu starého formátu do nového. Starý formát bude v roku 2014 taktiež zachovaný pre prípadnú potrebu vykonania uzávierky k dátumu do 30.12.2014. Pri prechode na mikro formát je potrebné údaje nakopírovať zo vzoru a upraviť podľa potreby.

– Pri výpočte účtovnej závierky k 31.12.2014 program automaticky vykoná konverziu údajov predchádzajúceho účt.obdobia do nového formátu uzávierky (aj do formátu mikro).

– Spracovanie kontrolného výkazu DPH bolo upravené pre účtovné položky, ktoré nemajú väzbu na knihy analytickej evodencie, alebo majú väzbu iba na knihy interných dokladov. Ide predovšetkým o uskutočnené plnenia, kde je potrebné doplniť sumu DPH. Táto je doplnená na základe definície typu sumy v účt. položke, alebo na základe čísla účtu (343xxx).

– Do účtového rozvrhu bola doplnená možnosť zobrazenia pripraveného vzoru účtového rozvrhu. Z tohoto vzoru je potom možné kopírovať účty buď jednotlivo, alebo hromadne, označením viacerých položiek (Ins, alebo Shift+šípka hode/dole).

– V knihe bankových výpisov bola dopnená možnosť zmeny triedenia, podľa čísla výpisu, resp. podľa čísla dokladu.

Aktualizáciu si môžete stiahnúť priamo z programu funkciou „Služby/Aktualizácia programu“.

Verzia 3.15.00 - január 2015
– Zmeny vyplývajúce z novely zákona o dani z príjmu (odpisy).
– Doplnená možnosť vykonať aktualizáciu programu cez internet