Mzdy – info 2015

FINAL-Mzdová agenda – zmeny 2015
Verzia 3.10.09(2015) - január 2016
– Odstránený problém verzie 3.10.08, kde pri vykonaní funkcie „Upgrade databázy“ sa omylom zrušila predvoľba pre odpočítateľnú položku zdravotného poistenia v personálnych údajoch. Ak už používate verziu 3.10.08, je potrebné opäť predvoliť túto položku pre uplatnenie odpočtu. Za chybu sa ospravedlňujeme.
Verzia 3.10.08 - december 2015
– Doplnené protvrdenie o príjme, verzia 2015
– Doplnené ročné zúčtovanie za rok 2015
– V číselníku zrážok doplnený typ zrážky pre zrážanie príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie (DDS)
– V mzdovom liste sa vykazuje aj suma príspevku na DDS
Verzia 3.10.07 - december 2015
– Opravená chyba v dávke 601 zdravotného poistenia (Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch…). Bol uvádzaný chybný počet viet (zamestnancov) v prvom riadku digitálneho výkazu.
Verzia 3.10.06 - jún 2015
– Úpravy súvisiace so zamestnávaním tzv.“dlhodobo nezamestnaného“.
Verzia 3.10.05 - máj 2015
Odstránená chyba v elektronickej dávke č.601 oznámenia o poistencoch zdravotného poistenia.
Verzia 3.10.04 - marec 2015 (2)
– Bol odstránený problém s XML výkazom „Hlásenie o vyúčtovaní dane…“, kde v prípade nulového, alebo nepárneho počtu zamestnancov s vykonaným ročným zúčtovaním aplikácia eDane odmietla výkaz, ak nebol korektne vyplnený aj prázdny stĺpec časti V.
Verzia 3.10.03 - marec 2015 (1)
– Vzhľadom k tomu, že zdravotné poisťovne vyžadujú, aby sa v prílohe výkazu (údaje zamestnancov) uvádzal počet dní neponížený o počet dní, keď poistné platí štát, bolo upravené vykazovanie týchto dní. Tieto dni sú zobrazené v časti „Zdravotné poistenie“ formulára „Povinné poistné“ mzdovej karty. Bola tam doplnená aj možnosť vlastného nastavenia týchto údajov (zrušením automatického výpočtu). Pre kontrolu týchto údajov boli doplnené stĺpce „Dni“ a „Dni-P“ na karte „Platitelia zdravotného poistenia“ mzdovej uzávierky.
Verzia 3.10.02 - február 2015 (2)
– Opravená chyba v tlačenom výkaze pre zdrav.poisťovňu, doplnený chybajúci údaj „Celková výška ďalších príjmov“
– Položky úkolovej mzdy sú vo výplatnej páske rozpísané položkovite
– Do výplatnej pásky doplnená suma odpočítateľnej položky zdrav.poistenia
Verzia 3.10.01 - február 2015 (1)
– Odstránený problém s viditeľnosťou položky pre uplatnenie odpoč.položky zdrav.poistenia v personálnej karte pri prechode z r.2014 do r.2015
Verzia 3.10.00 - január 2015
– Upravený limit príjmu pre BPŠ
– Upravené mzdové parametre pre rok 2015
– Upravené ročné zúčtovanie za rok 2014
– Upravené potvrdenie o príjme za rok 2014
– Nové hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2014
– Spracovanie odpočítateľnej položky zdravotného poistenia
– Do oznámenia o poistencoch zdravotného poistenia doplnený kód „2P“
– Upravený dátum platnosti obchodných podmienok v prevodnom príkaze pre SLSP
– Doplnená možnosť vykonať aktualizáciu programu cez internet