Mzdy – info 2015

FINAL-Mzdová agenda – zmeny 2015
Verzia 3.10.09(2015) - január 2016
– Odstránený problém verzie 3.10.08, kde pri vykonaní funkcie „Upgrade databázy“ sa omylom zrušila predvoľba pre odpočítateľnú položku zdravotného poistenia v personálnych údajoch. Ak už používate verziu 3.10.08, je potrebné opäť predvoliť túto položku pre uplatnenie odpočtu. Za chybu sa ospravedlňujeme.
Verzia 3.10.08 - december 2015
– Doplnené protvrdenie o príjme, verzia 2015
– Doplnené ročné zúčtovanie za rok 2015
– V číselníku zrážok doplnený typ zrážky pre zrážanie príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie (DDS)
– V mzdovom liste sa vykazuje aj suma príspevku na DDS
Verzia 3.10.07 - december 2015
– Opravená chyba v dávke 601 zdravotného poistenia (Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch…). Bol uvádzaný chybný počet viet (zamestnancov) v prvom riadku digitálneho výkazu.
Verzia 3.10.06 - jún 2015
– Úpravy súvisiace so zamestnávaním tzv.“dlhodobo nezamestnaného“.
Verzia 3.10.05 - máj 2015
Odstránená chyba v elektronickej dávke č.601 oznámenia o poistencoch zdravotného poistenia.
Verzia 3.10.04 - marec 2015 (2)
– Bol odstránený problém s XML výkazom „Hlásenie o vyúčtovaní dane…“, kde v prípade nulového, alebo nepárneho počtu zamestnancov s vykonaným ročným zúčtovaním aplikácia eDane odmietla výkaz, ak nebol korektne vyplnený aj prázdny stĺpec časti V.
Verzia 3.10.03 - marec 2015 (1)
– Vzhľadom k tomu, že zdravotné poisťovne vyžadujú, aby sa v prílohe výkazu (údaje zamestnancov) uvádzal počet dní neponížený o počet dní, keď poistné platí štát, bolo upravené vykazovanie týchto dní. Tieto dni sú zobrazené v časti „Zdravotné poistenie“ formulára „Povinné poistné“ mzdovej karty. Bola tam doplnená aj možnosť vlastného nastavenia týchto údajov (zrušením automatického výpočtu). Pre kontrolu týchto údajov boli doplnené stĺpce „Dni“ a „Dni-P“ na karte „Platitelia zdravotného poistenia“ mzdovej uzávierky.
Verzia 3.10.02 - február 2015 (2)
– Opravená chyba v tlačenom výkaze pre zdrav.poisťovňu, doplnený chybajúci údaj „Celková výška ďalších príjmov“
– Položky úkolovej mzdy sú vo výplatnej páske rozpísané položkovite
– Do výplatnej pásky doplnená suma odpočítateľnej položky zdrav.poistenia
Verzia 3.10.01 - február 2015 (1)
– Odstránený problém s viditeľnosťou položky pre uplatnenie odpoč.položky zdrav.poistenia v personálnej karte pri prechode z r.2014 do r.2015
Verzia 3.10.00 - január 2015
– Upravený limit príjmu pre BPŠ
– Upravené mzdové parametre pre rok 2015
– Upravené ročné zúčtovanie za rok 2014
– Upravené potvrdenie o príjme za rok 2014
– Nové hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2014
– Spracovanie odpočítateľnej položky zdravotného poistenia
– Do oznámenia o poistencoch zdravotného poistenia doplnený kód „2P“
– Upravený dátum platnosti obchodných podmienok v prevodnom príkaze pre SLSP
– Doplnená možnosť vykonať aktualizáciu programu cez internet

PÚ – info 2015

FINAL-Podvojné účtovníctvo – zmeny 2015
Verzia 3.15.03 - apríl 2015
– Opravený kontrolný výkaz DPH. Voliteľné položky sa exportujú do XML iba ak sú vyplnené. V časti A2 a C1 sa rozdiel množstva a merná jednotka vykazujú iba, ak je vyplnený údaj „Kód tovaru“, alebo „Druh tovaru“.
– Upravená funkcia pre tlačenie prevodných príkazov. Ak je počet položiek vyšší, ako je možné vložiť do zvoleného typu tlačového výstupu, program rozdelí položky do viacerých tlačových výstupov.
Verzia 3.15.02 - február 2015 (2)
– Po doplnení triedenia položiek v knihe bankových výpisov v predchádzajúcej verzii sa začal objavovať problém indikovaný hlásením „tabuľku QBan nie je možné editovať“. Tento problém bol odstránený.
Verzia 3.15.01 - február 2015 (1)
– Upravený formát účtovnej uzávierky pre uzávierky od 31.12.2014 (formát 2015)
– Doplnená uzávierka pre mikro účtovné jednotky

– V predlohách pre účtovnú závierku bola doplnená možnosť nakopírovať obsah predlohy z pripraveného vzoru, v ktorom sú pripravené účty na základe výkazov UZPOD(malé a veľké účt.jednotky) a UZMUJ (mikro účt.jednotky). Pri otvorení predlohy pre uzávierku k 31.12.2014 program automaticky vykoná konverziu starého formátu do nového. Starý formát bude v roku 2014 taktiež zachovaný pre prípadnú potrebu vykonania uzávierky k dátumu do 30.12.2014. Pri prechode na mikro formát je potrebné údaje nakopírovať zo vzoru a upraviť podľa potreby.

– Pri výpočte účtovnej závierky k 31.12.2014 program automaticky vykoná konverziu údajov predchádzajúceho účt.obdobia do nového formátu uzávierky (aj do formátu mikro).

– Spracovanie kontrolného výkazu DPH bolo upravené pre účtovné položky, ktoré nemajú väzbu na knihy analytickej evodencie, alebo majú väzbu iba na knihy interných dokladov. Ide predovšetkým o uskutočnené plnenia, kde je potrebné doplniť sumu DPH. Táto je doplnená na základe definície typu sumy v účt. položke, alebo na základe čísla účtu (343xxx).

– Do účtového rozvrhu bola doplnená možnosť zobrazenia pripraveného vzoru účtového rozvrhu. Z tohoto vzoru je potom možné kopírovať účty buď jednotlivo, alebo hromadne, označením viacerých položiek (Ins, alebo Shift+šípka hode/dole).

– V knihe bankových výpisov bola dopnená možnosť zmeny triedenia, podľa čísla výpisu, resp. podľa čísla dokladu.

Aktualizáciu si môžete stiahnúť priamo z programu funkciou „Služby/Aktualizácia programu“.

Verzia 3.15.00 - január 2015
– Zmeny vyplývajúce z novely zákona o dani z príjmu (odpisy).
– Doplnená možnosť vykonať aktualizáciu programu cez internet